Een bouwkundige opname laten uitvoeren?

Bel direct en vraag uw offerte aan!

Risicomanagement

Risicoanalyse van de bouwomgeving en mogelijke schaderisico′s.

Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen kunnen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, grondwaterbemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het niet ondenkbaar dat er schade ontstaat aan omliggende bebouwing.

Om schaderisico’s aan belendende objecten beheersbaar te houden is een grondige risico-inventarisatie van groot belang. Aan de hand van een inventarisatie volgt een voorstel voor een bouwkundige opname belendingen eventueel aangevuld met het uitvoeren van hoogte- en trillingsmetingen en het opstellen van een monitoringsplan omgevingsbeïnvloeding.

Nulmeting

Risico-inventarisatie

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en infrastructurele projecten.

De risico-inventarisatie wordt onder andere uitgevoerd op basis van ervaringen die in het verleden zijn opgedaan. Deze ervaringen kunnen worden gebruikt om de kans op schade of andere problemen rondom de werkzaamheden te minimaliseren.

Om het werk te kunnen realiseren dienen er diverse werkzaamheden te worden uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op de bestaande bebouwde omgeving.  Bopex kan u deze zorg uit handen nemen door te bepalen welke omgevingsrisico’s moeten worden afgedekt. Hieruit volgt een voorstel voor een bouwkundige opname aangevuld met de omgevingsmonitoring middels het uitvoeren van hoogte- en trillingsmetingen.

Indien gewenst stellen wij vervolgens een monitoringsplan op voor de bewaking van de omgevingsbeïnvloeding tijdens de uitvoering van uw projectwerkzaamheden.

Monitoringsplan

Met monitoring van de omgevingsbeïnvloeding worden de schaderisico’s geminimaliseerd en beheersbaar.

Het monitoringsplan voorziet in het uitvoeren van bouwkundige vooropnames, deformatiemetingen en in het plaatsen van meetapparatuur waardoor trillingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden gemonitord kunnen worden.

Door het uitvoeren van metingen wordt een nauwkeurig beeld verkregen van de invloed van de bouwwerkzaamheden in verschillende stadia op de omgeving. In het monitoringsplan worden diverse grens- en alarmwaarden gegeven volgens de gangbare richtlijnen.

Het doel van het hanteren van deze waarden is om de kans op het ontstaan van (gevolg)schade aan de belendende bebouwde omgeving te voorkomen of anders tot het minimum te beperken. Bij overschrijding van vooraf vastgelegde waardes en bij calamiteiten kan dan snel en adequaat gehandeld worden.

Wilt u meer weten over monitoringsplannen en uitvoering van de monitoringsactiviteiten door onze specialisten neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Diverse projecten

Nulmeting

Risico
inventarisatie

Bouwkundige-(voor)opnamen

Opstellen
monitoringsplan

Bouwkundige-vooropname

Bouwkundige vooropname

Hoogtemetingen

Hoogte
meting

Trillingsmetingen

Trillings
meting

Schade expertise

Scheurwijdte meting

Comments are closed.