Een bouwkundige opname laten uitvoeren?

Bel direct en vraag uw offerte aan!

Privacy Statement

Privacyverklaring Bopex BV en gelieerde ondernemingen
Bopex BV en gelieerde ondernemingen (hierna Bopex), gevestigd aan Slagbalk 5, 1561 JW Krommenie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Bopex neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt altijd contact opnemen met via info@bopex.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door bopex.

Contactgegevens:
Postbus 50, 1560 AB Krommenie
T. +31756211485,  E. info@bopex.nl
I. www.bopex.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bopex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, wij voor de uitvoer van een overeenkomst gegevens van u hebben ontvangen en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij registeren onder andere voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, maar ook opdracht specifieke persoonsgegevens die afhankelijk zijn van de overeenkomsten die wij tot uitvoer brengen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers en/of klanten. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bopex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om opdrachten die aan ons zijn verstrekt, danwel overeenkomsten die wij zijn aangegaan, te kunnen uitvoeren.
  • Bopex verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratieve bewaarplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bopex BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bopex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen voor verschillende soorten persoonsgegevens zijn vastgesteld aan de hand van wet- en regelgeving en afspraken met de opdrachtgevers van Bopex.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bopex deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting en/of met uw toestemming.

Cookies die wij gebruiken
Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics cookies om inzicht te verkrijgen in vertoningen en andere toepassingen. Cookies worden gebruikt om weloverwogen beheer en optimalisatie op basis van eerdere bezoeken door te dienen.

De verzamelde informatie is beperkt tot de minimale informatie die nodig is om de effectiviteit te optimaliseren. Via deze link kunt u de Google Analytics cookies uitschakelen: Cookie Opt-out – Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wij gebruiken geen andere Google-diensten die gebruik maken van de Google Analytics-cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat op grond waarvan we uw persoonsgegevens moeten verwerken. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bopex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bopex.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Bopex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bopex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons kantoor via info@Bopex.nl.
Bopex heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Toegang tot gegevens is afgeschermd met fysieke en/of administratieve toegangscontrole
  • Netwerken en netwerkapparaten zijn beschermd op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.
  • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang verschaffen tot deze gegevens.
  • Een intern privacy-beleid wat door de medewerkers van Bopex wordt nageleefd.
  • Privacy-bewustzijn bij werknemers en gelieerde partijen.

Aanpassen Privacy Statement
Bopex behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van de privacyverklaring is gepubliceerd op deze website. Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar: info@bopex.nl.

Comments are closed.