Een bouwkundige opname laten uitvoeren?

Bel direct of vraag uw offerte aan!

Bouwkundige opname

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims met een bouwkundige vooropname.

Een bouwkundige opname heeft tot doel de staat van belendende objecten vast te leggen, voordat er in de nabijheid werkzaamheden worden uitgevoerd. Het uitvoeren van bouwkundige opnames is een onderdeel van de omgevingsmonitoring om bouwschade te voorkomen.

Bij bouw- en infraprojecten bestaat namelijk in elke fase kans op omgevingsschade. Bij de omliggende bebouwing of infrastructuur kan tijdens de uitvoering van werkzaamheden scheurvorming en/of verzakking op treden. Een goede vooropname van de aanwezige gebreken aan de belendingen voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden stelt partijen in staat eventuele schades exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. Op deze manier worden onterechte schadeclaims voorkomen.

Het beoordelen van de schade en de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Onze bouwkundige opnames zijn een uitstekend middel om discussies over schade en/of het ontstaansmoment te voorkomen of te beperken en zorgen tevens voor een preventieve werking op het melden van klachten en claims.

Tijdens en na afloop van een bouwproject kunnen onze bouwkundige opname experts ook bouwkundige tussenopnames en na-opnames verzorgen. Onze bouwkundige opnamen worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een register expert (re) die staat ingeschreven in het register Monitoring Bouw & Infra van het NIVRE (Nederlands instituut voor Register experts).

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen kunnen wij verzorgen dat het rapport van de opname met het bijbehorende fotomateriaal middels een Akte van Depot gedeponeerd wordt bij de notaris.

Vooropname

Bij een bouwkundige vooropname of nulmeting worden voor aanvang van de bouwactiviteiten de aanwezige bouwkundige gebreken bij de omliggende objecten vastgelegd. De door de bouwkundige opname expert geconstateerde gebreken ondermeer aan gevels, daken, erfafscheidingen en bijgebouwen en inwendig aan vloeren, wanden, plafond en afwerking worden nauwkeurig beschreven en fotografisch vastgelegd in een rapport belendingen.

Alle betrokken partijen hebben een belang bij het op een correcte en inzichtelijke wijze laten vastleggen van de situatie voorafgaand aan de werkzaamheden. Bij een schadeclaim kan aan de hand van het opnamerapport snel worden beoordeeld of de schade nieuw is of oud.

De bouwkundige vooropnames worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NIVRE en de BRL 5024.

Tussenopname

Een bouwkundige tussenopname wordt uitgevoerd wanneer tijdens een bouwproject de werkzaamheden tussentijds worden overgenomen door een andere partij of de bouwwerkzaamheden een volgende fase ingaan, bijvoorbeeld als de sloopwerkzaamheden zijn beëindigd en wordt gestart met heien. Het uitvoeren van een tussenopname zien wij als onderdeel van de omgevingsmonitoring.
De tussenopname van Bopex is een vastlegging van de daadwerkelijke verschillen van de vooropname of eventueel eerder uitgevoerde tussenopname(s). Tussentijdse opnames kunnen duidelijk maken of er gebreken zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden en kunnen dienen om onterechte schadeclaims te weerleggen. Tevens is de tussenopname een uitstekend middel om discussies over het ontstaansmoment van schade te voorkomen of te vereenvoudigen.

De bouwkundige tussenopnames worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NIVRE en de BRL 5024.

Na-opname

Een bouwkundige na-opname / eindopname wordt uitgevoerd na afronding van een bouwproject om duidelijk te maken of er na of tijdens de bouwwerkzaamheden schade is ontstaan aan de omliggende bebouwing. Tijdens de naopname worden de geconstateerde schades beoordeeld en vergeleken met de vooropname en/of eventuele tussenopname(s) en in een rapportage vastgelegd. De na-opname is uit juridisch oogpunt ook van belang om na afronding van het project geen onverwachte schadeclaims te ontvangen, waar de uitgevoerde bouwwerkzaamheden geen debet aan konden hebben. 

De bouwkundige tussenopnames worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het NIVRE en de BRL 5024.

Diverse projecten

Nulmeting

Risico
inventarisatie

Bouwkundige-(voor)opnamen

Opstellen
monitoringsplan

Bouwkundige-vooropname

Bouwkundige vooropname

Hoogtemetingen

Hoogte
meting

Trillingsmetingen

Trillings
meting

Schade expertise

Scheurwijdte meting

Comments are closed.