Een bouwkundige opname laten uitvoeren?

Bel direct of vraag uw offerte aan!

Omgevingsmonitoring

Monitoring tijdens het bouwproces is een hulpmiddel om tijdens het bouwproces inzicht te krijgen in het effect van trillingen en deformaties op objecten in de omgeving. Om de risico’s op gevolgschade en hinder zoveel mogelijk te verkleinen en te beheersen is omgevingsmonitoring van belang. Meten is weten.

Met het monitoren wordt de invloed van de werkzaamheden op en in de omgeving gemeten, geregistreerd en getoetst aan de eisen. De wijze van meten, registreren, presenteren en toetsten aan signalerings- en grenswaarden worden veelal beschreven in een monitoringsplan.

Wanneer de grenswaarden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden niet overschreden worden, is de kans op gevolgschade, onnodige vertragingen en faalkosten nihil.

Omgevingsmonitoring

Trillingsmetingen

Bopex voert trillingsmetingen uit bij de omliggende bebouwing om trillingen veroorzaakt door werkzaamheden te monitoren.

Zwaar verkeer, sloopwerkzaamheden, heiwerkzaamheden en in- en uittrillen van damwandplanken kunnen risicobepalende trillingen in gebouwen veroorzaken. Deze trillingen kunnen schade veroorzaken aan de omliggende bebouwing of leiden tot hinder voor personen.

Om de omvang van trillingen vast te stellen en te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden voeren wij trillingsmetingen uit zodat de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en een eventuele actie geïnitieerd wordt.

Bopex installeert, meet en rapporteert conform de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

deel A: Schade aan gebouwen
deel B: Hinder voor personen in gebouwen

Graag adviseren wij u over het opstellen van een monitoringsplan en het monitoren van trillingen.  Ga voor duidelijkheid en kies voor Bopex.

Hoogtemetingen

Bopex voert hoogtemetingen / deformatiemetingen uit bij de omliggende bebouwing om zettingen / verzakkingen te monitoren.

Trillingen en werkzaamheden in de grond of grondverzet kunnen tot gevolg hebben dat de ondergrond in de omgeving in beweging komt. Ook het onttrekken van grondwater kan zetting veroorzaken. Om de risico’s op zettingschade aan de omgevingsobjecten te beperken en te beheersen voert Bopex nauwkeurige deformatiemetingen in verticale(Z) en/of horizontale (XY) richting uit.

Voor aanvang van het bouwproject of infrastructurele werkzaamheden wordt door Bopex tijdens de nulmeting de positie van omgevingsobjecten vastgelegd. De aangebrachte meetpunten worden met behulp van een elektronisch waterpasinstrument met een invarbaak voorzien van een barcode middels een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzichte van het NAP stelsel of andere vaste referentiepunten.

Bij de herhaling van de nauwkeurige hoogtemetingen wordt vastgesteld of er verschil is ten opzichte van de nulmeting. Over het algemeen vormt het monitoringsplan de basis voor het uitvoeren van de herhalingsmetingen.

Graag adviseren wij u over het opstellen van een monitoringsplan en het monitoren van zettingen. Ga voor nauwkeurigheid en kies voor Bopex.

Scheurwijdtemetingen

Bopex voert scheurwijdtemetingen uit bij de omliggende bebouwing om zettingen / verzakking door werkzaamheden te monitoren.

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheuren en het regelmatig aflezen van de scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Graag adviseren wij u over het plaatsen van scheurmeters en de monitoring van scheuren. Ga voor zekerheid en kies voor Bopex.

Diverse projecten

Nulmeting

Risico
inventarisatie

Bouwkundige-(voor)opnamen

Opstellen
monitoringsplan

Bouwkundige-vooropname

Bouwkundige vooropname

Hoogtemetingen

Hoogte
meting

Trillingsmetingen

Trillings
meting

Schade expertise

Scheurwijdte meting

Comments are closed.